top of page

ದೃಷ್ಟಿ

ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
ಶರಣರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಜೀವನ ವಿಧಾನ

ಮಿಷನ್

ಬಸವ ಮತ್ತು ಇತರ ಶರಣರ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ

ಅಂಗಡಿ

Our Active Events

bottom of page